Algemene voorwaarden medisch trainingscentrum Move On

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten/lidmaatschappen betreffende groepslessen die tussen u en Fysiotherapie & Medisch Trainingscentrum Move On worden gesloten.

Artikel 2: Het Aanbod

Medisch Trainings Centrum Move On (hierna genoemd MTC Move On) biedt diverse lidmaatschappen voor de groepslessen. Zie onze tarieven onder het kopje Medisch Trainingscentrum op onze website www.fysiomoveon.nl

Artikel 3: De Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het Inschrijfformulier waarbij het lidmaatschap persoonsgebonden en niet overdraagbaar is.

Artikel 4: Duur en beëindiging

 1. MTC Move On biedt u een half- / jaarabonnement en een flexibel lidmaatschap met de duur van 1 kalendermaand.
 2. Voor beëindiging dient het lidmaatschap schriftelijk te worden opgezegd met inachtneming van een opzeg termijn van 1 kalendermaand (opzegging vóór de 1e van de nieuwe maand), een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 3. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt het lidmaatschap na de overeengekomen periode omgezet naar een maandabonnement. Een lidmaatschap voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 4. Bij een ernstige blessure of langdurige ziekte bestaat er voor u een bevriezingsmogelijkheid van het abonnement. Als u gedurende een periode van langer dan een maand geen gebruik kunt maken van de (fitness)activiteiten als gevolg van een ernstige blessure of ziekte, dan wordt de lidmaatschapsperiode aansluitend verlengd met deze bevriezingsperiode. De betaling van het lidmaatschap stopt per 1e van de volgende kalendermaand nadat u bent ziek gemeld. Move On beslist of de aard van ziekte of ernstige blessure voldoende reden geeft tot bevriezing van het abonnement.

Artikel 5: Prijs en prijswijzigingen

 1. Het lidmaatschapsgeld wordt voor de maandabonnementen in de eerste week van de nieuwe maand geïncasseerd. Bij het half- / jaarabonnement in de eerste week van de maand waarin het half- / jaarabonnement in gaat.
 2. Partnerkorting wordt verrekend met het abonnement van 1 van de partners (Partnerschap definiëren wij als u getrouwd of samenwonend bent. Geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract is ook voldoende).
 3. Prijsverhogingen worden door MTC Move On middels een schrijven of e-mail 4 weken van te voren bekend gemaakt.
 4. Tussentijds opzeggen is bij geen enkel abonnement mogelijk. Er vindt dus onder geen beding restitutie van abonnementsgeld plaats, wanneer u voortijdig stopt.
 5. Voor het aanvragen van een factuur wordt € 7,50 administratiekosten berekend.

Artikel 6: Tussentijdse wijzigingen

 1. MTC Move On kan tussentijdse definitieve wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden.
 2. De voorgenomen definitieve wijzigingen worden minimaal 4 weken van te voren bekend gemaakt via een schrijven of e-mail.

Artikel 7: Verplichtingen van MTC Move On

                MTC Move On staat ervoor in dat:

 1. De faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.
 2. De voorzieningen aan het vereiste onderhoud voldoen.
 3. De fysiotherapeuten over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. Een AED en EHBO-middelen aanwezig zijn.

Artikel 8: Verplichtingen van de klant

 1. U dient zich te houden aan de MTC Move On gegeven instructies en aanwijzingen evenals het protocol welke u ontvangt bij inschrijving.
 2. Het is niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee u niet bekend bent. Indien u niet bekend bent met een of meerdere apparaten kunt u uitleg vragen aan één van onze fysiotherapeuten.
 3. Het is niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien u onder invloed bent van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 4. U dient medische contra-indicatie voor het sporten te melden.
 5. Bij wijzigingen in het postadres, emailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer geeft u dit tijdig schriftelijk of elektronisch door.
 6. In en om het gezondheidscentrum is roken niet toegestaan.

Artikel 9: Uitsluiting

 1. Bij iedere overtreding van de zoals hierboven beschreven regels of indien u zich binnen het Medisch Trainingscentrum incorrect, ruw of agressief gedraagt, is MTC Move On gerechtigd ordemaatregelen te treffen.
 2. Overtreding van genoemde gedragsregels kan leiden tot tijdelijke of permanente ontzegging van de toegang of tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.

Artikel 10: Betaling

 1. De verschuldigde lidmaatschapsgelden worden in rekening gebracht en voldaan door middel van automatische incasso.
 2. Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. MTC Move On zal u hier schriftelijk op wijzen. U heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag te voldoen. Bij achterwege blijven van betaling kan u de toegang tot MTC Move On geweigerd worden waarbij we tevens de vordering ter incasso uit handen zullen geven. De kosten hiervan komen voor rekening van de lidmaatschapshouder.

Artikel 11: Risico en Aansprakelijkheid

 1. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen, ook ondanks zorgvuldige intake en begeleiding. Het volgen van het bewegingsprogramma en/of onderdelen hiervan afgeleid, is geheel voor eigen risico van de klant.
 2. Medisch trainingscentrum Move On aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de klant.

Artikel 12: Klachten, ideeën en opmerkingen

 1. Ideeën, opmerkingen en klachten kunt u per e-mail of schriftelijk aan ons kenbaar maken aan fysio@fysiomoveon.nl
 2. MTC Move On beantwoordt uw ingediende ideeën, opmerkingen en klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Fysiotherapie & Medisch Trainingscentrum Move On aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Protocol Medisch Trainingscentrum Move On

Sporthygiëne:

 • Sportkleding verplicht.
 • Schone sportschoenen.
 • Maak gebruik van onze kleedruimtes.

Neem mee:

 • 1 Groot badlaken voor op de mat / fitnessapparatuur.
 • 1 Klein badlaken voor bijvoorbeeld over de rol bij de buikspiertrainer / hamstringapparaat.
 • Bidon indien u tijdens de training water drinkt.

Waardevolle spullen:

Voor uw waardevolle spullen zijn lockers beschikbaar.

Regels gebruik E-gym apparaten:

Onze trainingsapparatuur biedt een zeer efficiënte en veilige manier van trainen mits u gedisciplineerd met onze apparaten omgaat. Volg de bewegingen op het scherm voor de juiste training.

Training vindt plaats onder begeleiding van een fysiotherapeut. U dient te allen tijden de instructies van de fysiotherapeut op te volgen. Bij verlies of schade aan het E-gym bandje wat u bij inschrijving ontvangt kunt u een nieuwe bij ons aanschaffen voor € 8,00.

Afgemelde trainingen zijn voor eigen rekening en kunt u inhalen indien het trainingsrooster het toelaat. Bij een maandabonnement kunt u de afgemelde training gedurende de maand en de daarop aansluitende maand inhalen. Heeft u een half- of jaarabonnement dan kunt u in de lopende periode de afgemelde trainingen inhalen.

Meld u tijdig af via uw fysiotherapeut, per mail, telefonisch of bij de balie.

Wij doen er alles aan om veilig en verantwoord te sporten, maar MTC Move On is niet aansprakelijk voor verlies, schade en / of diefstal van uw eigendommen en / of lichamelijk letsel in en om ons trainingscentrum. Fysiotherapie & MTC Move On kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

Bij eventuele vragen / opmerkingen kunt u ons altijd bereiken onder telefoonnummer 0174-630740 of mailen naar fysio@fysiomoveon.nl

Juli 2023

Scroll naar boven